Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (16/6/2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 16.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30  με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης/στάθμευσης επί της οδού Βορρά.
 2. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση θέσης στάθμευσης μικρού σχολικού  λεωφορείου επί της οδού Αιτωλίας αρ. 6.
 3. Έγκριση ή μη παράτασης του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.

 Αγία Παρασκευή  28.05.2021

                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                    Βασίλειος Ζορμπάς

////////////////////////////////////////

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με θέματα:

 1. Κατάρτιση σχεδίου της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2021.
 2. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 103352 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 22 m3».
 3. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104393 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 16 m3».
 4. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104137 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4 m3».
 5. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104394 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ενός ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ».
 1. Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 114,62 € και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού  1.085,00€, σε βάρος του ΚΑ 15.6422.03, για την προμήθεια  καρτών απεριορίστων διαδρομών, για   την μετακίνηση του προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδρομή στη διαδικτυακή βάση δεδομένων της Δήμος ΝΕΤ».

                                                                           Αγία Παρασκευή  11-06-2021

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ