Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 25/8

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 25.08.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  με θέματα:

  1. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης και Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 18482/27-07-2021 πρακτικού  της Επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά στην καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών του τμήματος Πληροφορικής  Στρατηγικού Προγραμματισμού-Οργάνωσης» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  3. α) Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.)» για το υπόλοιπο της θητείας του και β) Ορισμός Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.)» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).