Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στις 15&17/11

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις15-11-2021  ημέραΔευτέρα και ώρα 13.00  με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη άρση ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, δυνάμει του Ν 4759/2020.
 2. Λήψη  απόφασης για την έγκριση της μελέτης: ‘Ανάπλαση οδού Ειρήνης.
 3. Έγκριση η μη παράτασης του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.
 4. Αναπροσαρμογή ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2022.

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 17-11-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  με θέματα:

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή  της περ. (α) παρ. 6 άρθρου 206 Ν. 4820/2021 διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για τρείς επιπλέον (3) μήνες.
 2. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου».
 3. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου», οικονομικού έτους 2019».
 4. Κατάρτιση σχεδίου της 13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 5. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022.
 6. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων xώρων έτους 2022.
 7. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων κεντρικής πλατείας για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
 8. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», Α.Μ. 55/2021.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδρομή στο περιοδικό «Ο Δήμαρχος της Αττικής».
 1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και έγκρισης  της σύναψης επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, συνολικού ποσού €7.361.235,92, για την εκτέλεση έργου «Δημιουργική επανάχρηση ιδιοκτησίας Ιόλα στον Δήμο Αγίας Παρασκευής & ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Αγίας Παρασκευής», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».