Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ σήμερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 19.11.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30  με θέματα:

 1. Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
 2. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
 3. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων xώρων έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
 4. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρμογής, των τευχών Δημοπράτησης, και λοιπόν συνοδευτικών στοιχείων της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Υποέργο 1 της πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με κωδικό MIS5016102)» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
 6. Αναγκαιότητα ή μη μίσθωσης εδαφικών εκτάσεων για στάθμευση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης: «Ανάπλαση οδού Ειρήνης» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 8. Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον πόσου από τη χρηματοδότηση του έργου: «Ανάπλαση οδού Ειρήνης» στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την αντίστοιχη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
 9. Λήψη απόφασης ή μη για την μεταφορά κάδων της οδού Αγίου Γεωργίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ε. Δάβαρη).
 10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
 11. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
 12. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για διενέργεια αγοράς καταναλωτών (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 14. Ψήφισμα σχετικά με την δίκη για τους 62 αγωνιστές που επιχείρησαν να διαδηλώσουν στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου (εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Α. Γκιζιώτης).