Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 1/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 01.12.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30  με θέματα:

  1. Έγκριση ή μη αποτελέσματος εκκαθάρισης του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Πολιτιστική Επιχείρηση Δήμου Αγίας Παρασκευής» (ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  3. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.)(εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (ΠΑΙ. Σ.Δ.Α.Π)(εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίας Παρασκευής– Μουσείο Αλέκος Κοντόπουλος»(εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  7. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων σ’ αυτή (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
  8. Ανασυγκρότηση καιΟρισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής». Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου από το Δήμαρχο και εκλογή μελών των λοιπών παρατάξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, αρ. 6 του Ν.4623/2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
  9. Ανασυγκρότηση καιΟρισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής». Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου από το Δήμαρχο και εκλογή μελών λοιπών παρατάξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, αρ. 6 του Ν.4623/2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
  10. Απαλλαγή του κ. Κ.Γ. από τα τέλη παρατάσεων του γιου του Κ.Β.(εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).