Στη μίσθωση ακινήτου επί της Λ. Μεσογείων προχωρά ο Δήμος για στέγαση Υπηρεσιών του

Στις 9 Οκτωβρίου 2021 αναφερθήκαμε στην πρόθεση του Δήμου Αγίας Παρασκευής να εκμισθώσει ακίνητο που βρίσκεται επί της Λ. Μεσογείων 396 για κάλυψη στεγαστικών αναγκών. Το θέμα αυτό εισήχθη στην Η.Δ. του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/12/2021 προς συζήτηση.

Πρόκειται για ακίνητο κοντά στο Δημαρχείο, αφορά τον 2ο  όροφο του κτιρίου, είναι συνολικού εμβαδού 585,65 τ.μ., και με αποκλειστική χρήση συνολικά 6 θέσεων στάθμευσης (αυτοκινήτων), ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ). Σύμφωνα με την εισήγηση του θέματος στο Δ.Σ., πρόκειται για 10ετή απευθείας μίσθωση με δικαίωμα παράτασης και ετήσιο μίσθωμα 30.000€ (2.500€/μήνα).

Σκοπός είναι η στέγαση Υπηρεσιακών Μονάδων και η στέγαση των δημοτικών παρατάξεων. Μετά από αυτοψία κρίθηκε κατάλληλο και πληροί τις προϋποθέσεις για κάλυψη των αναγκών  του Δήμου.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη, σύμφωνα με την Οικονομοτεχνική Μελέτη, για κατασκευαστικές εργασίες για την μετατροπή του στην επιθυμητή χρήση, ανέρχεται στις 74.400€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επίσης η δαπάνη για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού ανέρχεται στις 27.280€.

Το θέμα πήρε την πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο. Αξίζει να αναφερθεί ότι θα εξοικονομηθούν περίπου 1500€/μηνιαίως από την παύση της εκμίσθωσης του χώρου που στεγάζονται τώρα οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης.