«Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς»

Ως γνωστόν με την υλοποίηση ενός έργου σε οποιοδήποτε δήμο τα εύσημα τα παίρνει η δημοτική Αρχή που φρόντισε για την κατασκευή του. Πίσω όμως από αυτήν υπάρχουν άνθρωποι και υπηρεσίες που εργάστηκαν και έφεραν εις πέρας όλα τα στάδια της υλοποίησης μέχρι αυτή να γίνει ορατή στους κατοίκους. Έκαναν μελέτες, σχέδια, διαγωνισμούς, ανέδειξαν προβλήματα και έκαναν προτάσεις.

Το αυτό έγινε και με την ανάπλαση της οδού Αιγαίου Πελάγους στο τμήμα από την οδό Ελβετίας έως την οδό Γραβιάς. Για το έργο αυτό παρουσιάζουμε στοιχεία και χαρακτηριστικά όπως τα είδε η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Αγίας Παρασκευής. Οι υπάλληλοι της οποίας εργάστηκαν αθόρυβα και έβαλαν τις βάσεις γι’ αυτό, αλλά και μια σειρά άλλα έργα που θα γίνουν στο μέλλον. Στόχος πάντα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στο δήμο.

/////////////

Χαρακτηριστικά – Στοιχεία οδού

Η οδός Αιγαίου Πελάγους, στο τμήμα της από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς είναι εγκεκριμένη οδός με τα ΦΕΚ143τ.Α/12-4-1939 και ΦΕΚ341τ.Α/09-12-1953, βρίσκεται στη περιοχή ‘Άγιος Ιωάννης’ του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Το παρόν έργο αφορά στο τμήμα της οδού Αιγαίου Πελάγους από τη Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβίας μήκους 400 μέτρων. Στο τμήμα αυτό η εν λόγω οδός είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από τη Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς. Το πλάτος της οδού είναι περί τα 10m (από ρυμοτομική σε ρυμοτομική) με στάθμευση των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού.

Εντοπισμένα προβλήματα

H υφιστάμενη τεχνική υποδομή της οδού Αιγαίου Πελάγους έχει προβλήματα όπως:

-φθαρμένες – σπασμένες πλάκες

-τα δέντρα με το ριζικό τους σύστημα έχουν ανασηκώσει το επίπεδο βάδισης, με αποτέλεσμα να έχουν καταστρέψει μερικώς ή ολοσχερώς το πεζοδρόμιο πέριξ των κορμών

-οι ράμπες εισόδου – εξόδου των οχημάτων συνοδεύονται από επιπρόσθετο τμήμα σκυροδέματος επί του ρείθρου, εμποδίζοντας την ομαλή ροή των ομβρίων υδάτων στους δέκτες απορροής

-Ο ασφαλτοτάπητας της οδού, μετά από συνεχόμενες ασφαλτοστρώσεις παρελθόντων ετών, χωρίς φρεζάρισμα έχει υπερυψωθεί σε πολλά σημεία σχεδόν στο ίδιο ύψος με αυτό των πεζοδρομίων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Αιγαίου Πελάγους σε συνδυασμό με τη συντήρηση του οδοστρώματος.

Σκοπός έργου

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ανωτέρω προβλήματα συντάχθηκε η παρούσα μελέτη,  η οποία περιλαμβάνει την ανακατασκευή των πεζοδρομίων και τη συντήρηση του ασφαλτοτάπητα με την ταυτόχρονη αστική αναζωογόνηση, λόγω των χρησιμοποιούμενων βιοκλιματικών υλικών. Στα πλαίσια της ανακατασκευής της εν λόγω οδού περιλαμβάνεται: η ανακατασκευή των πεζοδρομίων με  βιοκλιματικούς κυβόλιθους (cool materials), η διαμόρφωση διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ από βιοκλιματικές τσιμεντόπλακες (cool materials), κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για  τη διασφάλιση της ορατότητας των διερχόμενων οχημάτων με τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις, η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, η οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης και διαγράμμιση τους με ανακλαστική βαφή, η διαγράμμιση των διαβάσεων, η οριοθέτηση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED, ενώ παράλληλα θα ασφαλτοστρωθεί το οδόστρωμα και θα διορθωθούν οι φθορές του και η στάθμη του.  

Η εγκεκριμένη οδός Αιγαίου πελάγους, στο τμήμα που θα αναπλαστεί, είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από την οδό Ελβετίας προς την οδό Γραβιάς, βάσει της υπ΄ αριθμ. 58/2014 απόφαση Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής με την οποία εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη-ρυθμίσεις στην επικράτεια του Δήμου. Η κατεύθυνση της εν λόγω οδού δεν αλλάζει.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει τη σημειακή διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της Αιγαίου Πελάγους στη συμβολή της με τις κάθετες οδούς, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορατότητα των διερχόμενων οδηγών και να μειωθούν τα συχνά τροχαία ατυχήματα που παρατηρούνται.  Η διατομή του οδοστρώματος στα σημεία που διαπλατύνεται το πεζοδρόμιο είναι ίση με 3 μέτρα, ενώ ταυτόχρονα σε αυτά τα σημεία εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος-έξοδος των οχημάτων από τις παρόδιες ιδιοκτησίες.

Σημειώνεται ότι στη οδό Αιγαίου Πελάγους δεν έχει χωροθετηθεί αφετηρία ΤΑΧΙ,  δε διέρχονται λεωφορεία του ΟΑΣΑ και ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δε διαθέτει  Δημοτική Συγκοινωνία.

Επίσης, οι σημειακές διαπλατύνσεις του πεζοδρομίου θα εγκιβωτίσουν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης, ώστε να αποφευχθεί η μετακίνηση τους από ιδιώτες.

Η στάθμευση των οχημάτων πλάτους 2 μέτρων επιτρέπεται εκατέρωθεν της οδού και ουσιαστικά θα χωροθετείται ανάμεσα στις σημειακές διαπλατύνσεις.

Λόγω της ύπαρξης σχολικής μονάδας στην οδό Αιγαίου Πελάγους στο σημείο της ανάπλασης, θα εφαρμοσθεί κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση βάσει του ΦΕΚ 2302τ.Β’/16-09-2013 και στα εφαπτόμενα Ο.Τ. με το σχολείο, βάσει των σχεδίων σήμανσης της μελέτης.

Οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις συνοδεύονται από:

Α. κατακόρυφη σήμανση που περιλαμβάνει ρυθμιστικές και κατευθυντήριες πινακίδες σήμανσης του ΚΟΚ

Β. οριζόντια σήμανση που περιλαμβάνει διαγράμμιση των διαβάσεων των πεζών και των θέσεων στάθμευσης

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων δεκαέξι  χιλιάδων ευρώ (616.000,00€) μαζί με το ΦΠΑ 24%. Το εν λόγω ποσό θα καλυφθεί από το Πράσινο Ταμείο (164.969,58 €) και ιδίους πόρους του Δήμου Αγίας Παρασκευής (451.303,42 €).

Ανάδοχος: Ι. Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προϋπολογισμός σύμβασης: 525.924,20 € μαζί με το ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία έναρξης έργου: 18-10-2021 (υπογραφή σύμβασης)

Χρόνος Περαίωσης: 9 μήνες