Έως 30.11.2023 η χρηματοδότηση για νέους Παιδικούς Σταθμούς από την (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

Με απόφαση του Διευθύνοντος Σύμβουλου Σπυρίδωνος Σπυρίδωνος για την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. επέρχεται 5η τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου του στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
Συγκεκριμένα με την απόφαση στην 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με αρ.πρωτ.6017/9-5-20222 τροποποιούνται τα ακόλουθα:

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος το αργότερο έως τις 30.11.2023 και το οικονομικό αντικείμενο έως τις 31.12.2023, οπότε και λήγει οριστικά το πρόγραμμα.

Η απόφαση ελήφθει έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 51 του ν. 4520/2018 (Α ́ 30): «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».
 2. Την ΚΥΑ Δ11/οικ21568/620/12-4-2018 του Υπουργού Εσωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 3. Την ΚΥΑ. Δ11/οικ.58769/2522/16-11-2018 του Υπουργού Εσωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 4. Την ΚΥΑ. Δ11/οικ.25156/974/07-06-2019 του Υπουργού Εσωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 5. Την ΚΥΑ. Δ11/οικ.13591/476/06-04-2020 του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 6. Την ΚΥΑ. 124895/ΦΕΚ 6743Β 27-12-2022 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 7. Το ΠΔ 99/2017 (ΦΕΚ Α ́ 141/28-9-2017) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων».
 8. Την με αρ.πρωτ.14016/24-4-2018 εγκύκλιο 12 του Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών» παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι την 31η Ιουλίου 2018.
 9. Την από 27/04/2018 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και τις τροποποιήσεις αυτής με ημερομηνίες 04/12/2018, 04/11/2019, 26/06/2020, 30/12/2020, 27/12/2021.
  10.Το με αριθμό 654/20-12-2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ.

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.