Εγκρίθηκε η άσκηση εφέσεως μετά από το Δ.Σ των ΠΑΙΣΔΑΠ κατά της  απόφασης του Ειρηνοδικείου επί της αγωγής των εργαζομένων (έγγραφο)

Όπως πάντα είχε γράψει πρώτο το “aparaskevi-images.gr” (Δικαστική δικαίωση για τους εργαζόμενους, οικονομικός πονοκέφαλος για τους ΠΑΙΣΔΑΠ (Έγγραφο)

Εισηγείται τη λήψη απόφασης για την άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αρ. 13/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά από ψηφοφορία:

ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΩΝ 7 ΨΗΦΩΝ*:

ΝΑΙ ψήφισαν 7 μέλη του ΔΣ: Ν. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ, Ν. ΜΑΛΑΜΟΣ, Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Π. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ, Φ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ.

ΑΠΟΧΗ ψήφισαν 2 μέλη του ΔΣ: Γ. ΝΕΚΤΑΡΙΔΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΑΡΝΗΣΗ ψήφισαν 2 μέλη του ΔΣ: Γ. ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ, Μ. ΑΞΙΩΤΗΣ.

*Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 74 του ν. 4555/2018: «Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ 11 ΜΕΛΩΝ: ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αρ. 13/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών).

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 1/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
 ΤΑ ΜΕΛΗ
2.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ
3.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΔΗΣ
4.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΜΟΣ
5.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
6.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ
7.ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
8.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
9.ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ
10.ΜΑΡΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ
11.ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ