Πρόσληψη (4 ) ατόμων για την Πολιτική Προστασία

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/18.
  4. Την αρ. 51/2020απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες  μέχρι τέσσερις  μήνες, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας».
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 24, Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’)

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) μήνες ως εξής:

  • Τέσσερεις (4) Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ   4 Έως 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α΄ μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και Κωλύματα διορισμού) του Ν.3584/2007.  4.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι φορείς του δημοσίου στους οποίους εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες).  

       Λόγω των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του κορονοϊού, ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr.             

Πληροφορίες κα. Ε. Μάνδρου (τηλ. 213 2004 562/565).

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ.

                Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  30/03/2020 έως και 31/03/2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
     
ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ