Τακτική συνεδρίαση της Οικονικής Επιτροπής στις 7/7

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 07.07.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 με θέματα:

  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2020 μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τον ανοιχτό Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, προϋπολογισμού 213.218,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%».
  2. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟY ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Προσωρινού  αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  3. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την απευθείας ανάθεση «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».
  4. Διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλή προς τον Δήμο της Κ.Δ.
  5. Απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Μαμαλίγκα Σωτηρίας – Ελένης, σε απόδοση ποσού 18.000,00 €, που αφορά «Τέλη Διοδίων Αττικής Οδού».
  6. Ακύρωση της με αρ. πρωτ. 36089 – 27/12/19 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και της εταιρείας «D-WASTE ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ».

                                                          Αγία Παρασκευή  03-07-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ