Θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στις 15/7/2020 στο Δ.Σ (video)

images

1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

2. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της συμπαραγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

3. «Λήψη απόφασης για την απόσυρση μέρους της αίτησης χρηματοδότησης που έχει υποβληθεί σε προηγούμενη πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό MIS 5003981 και τίτλο “ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ” και αφορά φυσικό αντικείμενο της νέας πρότασης που θα υποβληθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο “ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ”» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Δάβαρη).

4. Έγκριση θέσεων μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στον Δήμο για το 2020-2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δ. Λέκκας).

5. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 188 του Δήμου επί των οδών Τριφυλλίας, Πλαπούτα, Καλαμάτας, σε συμμόρφωση με την αρ. 45/2018 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ. (αρ. 2 του Ν. 3068/2002) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

6. Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία ΣΤ39/Τ15 Ν23 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

7. Λήψη απόφασης για προσχώρηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal» (εφεξής «η Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή») (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).