Μετά την ΑΕΠΠ και το Διοικητικό Εφετείο αποφάσισε υπέρ του Δήμου για την ανάπλαση της πλατείας Αγ. Ιωάννη (DOC-VD)

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) απέρριψε την αίτηση της εργολαβικής εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕ -ΒΕ σχετικά με τη ματαίωση της δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννη». Στη συνέχεια αυτού, η εν λόγω εταιρεία προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της αρ. 1292/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ και του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Το αίτημα για αναστολή εκτέλεσης της ακυρωτικής απόφασης μελέτησε στις 23/11/2020 το ΙΔ΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και εξέδωσε την 379/2020 απόφαση. Εκ μέρους του Δήμου Αγίας Παρασκευής παρέστη με δήλωσή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος και μέλος της Νομικής Υπηρεσίας, κ. Γεώργιος Λαζουράς.

Το Διοικητικό Εφετείο κατόπιν μελέτης των στοιχείων της υπόθεσης απέρριψε την αίτηση της εν λόγω εταιρείας.

Ένα από τα σημεία που στηρίχτηκε η απόφαση ήταν το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι «1….2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο…». Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, σύμφωνα με την απόφαση, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να προχωρήσει στη ματαίωση του διαγωνισμού και σε επαναπροκήρυξή του, εφόσον συντρέχει οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος, αλλά η σχετική απόφαση πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη κατά τρόπο συγκεκριμένο στους λόγους για τους οποίους αποφασίζεται η ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού [πρβλ ΣτΕ 543/10, ΕΑ/ΣτΕ 88/15, 9/19].

Όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο είχε δημοπρατηθεί επί δημαρχίας Γιάννη Σταθόπουλου και μάλιστα με υπογραφή της σύμβασης την τελευταία εργάσιμη ημέρα της θητείας του ως δήμαρχος, αφού είχε ήδη χάσει τις δημοτικές εκλογές. Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν στο 1.278.591,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.585.453,88 με το ΦΠΑ κατά την δημοπράτηση με μόνο το 1/3 περίπου αυτού να καλύπτεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Ενώ το νέο μελετηθέν έργο έχει προϋπολογισμό 570.757,54 ευρώ με το ΦΠΑ και μετά από προσπάθειες του νυν Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής. Αυτό αποτελεί δραστική οικονομική μεταβολή. Η νέα μελέτη τηρεί τις αρχές της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και επίσης δεν δαπανούνται υπερβολικοί κρατικοί ή δημοτικοί πόροι, αλλά αντίθετα, εξοικονομούνται πόροι, για να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη άλλων επειγουσών αναγκών του δήμου.

Μετά και από αυτή την οριστική εξέλιξη εκτεθειμένες μένουν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης που είχαν εναντιωθεί εξ αρχής με την ματαίωση του έργου. Επίσης άστοχες φαντάζουν πλέον και οι συνεπικουρούμενες γνώμες περί μη νομιμότητας της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και γενικά όσοι καταψήφισαν την εξεύρεση (στην ουσία) μιας οικονομικότερης λύσης για μια ήπια και περιβαλλοντικά φιλική παρέμβαση συντήρησης και ανακαίνισης της πλατείας και αποκατάστασης των δομικών στοιχείων της. Σαφώς δικαιώνεται η διοικούσα παράταξη που επέμενε στην αρχική της πρόθεση. Θα μπορούσαμε να το εκλάβουμε και ως Θεία Δίκη για τις αποφάσεις που λαμβάνονται και εκτελούνται στο παραπέντε με μόνο σκοπό την προσωπική προβολή, με απώτερο σκοπό την τοποθέτηση του «αντιπάλου» σε δεινή οικονομική θέση και χωρίς να λάβουν υπόψιν το οικονομικό συμφέρον της πόλης. Και μια τελευταία επισήμανση, σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης ανάπλασης της πλατείας που είχε δημοπρατηθεί, αυξάνονταν η τσιμεντοποίηση και μειώνονταν ο όγκος του πρασίνου.

Σχέδιο αρχικής μελέτης ανάπλασης