Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/12

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 23.12.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. με θέμα:

  1. Έγκριση των πρακτικών αποσφράγισης –ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και οικονομικής προσφοράς  της Επιτροπής Διενέργεια και Αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Προμήθεια οστεοφυλακίων».
  2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση ΑΤ06 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση»  και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την Πράξη «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

                                                          Αγία Παρασκευή  18-12-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ