Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/6

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 23.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 με θέματα:

  1. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2021.
  2. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2020.
  3. Παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1766/26-01-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV008050273 2021 01 26) σύμβασης και του χρόνου παράδοσης του αντικειμένου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  4. Λήψη απόφασης περί δυνατότητας ή μη λογιστικής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  5. Λήψη απόφασης περί δυνατότητας ή μη λογιστικής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ».
  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση  του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  για το έργο  :   «Συντήρηση αυλείων χώρων Σχολείων και βελτίωση προσβασιμότητας, Δήμου Αγίας Παρασκευής»
  3. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής 6.000,00 € για την αγορά ταχυδρομικών τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.