Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/11

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 10-11-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  με θέματα:

 1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2015, όπως αυτός διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
 2. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2016, όπως αυτός διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2016”.
 3. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2017, όπως αυτός διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2017”.
 4. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2018, όπως αυτός διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018”.
 5. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και οριστική κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104394 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ενός ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ».
 6. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και οριστική κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104413 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ».
 7. Λήψη απόφασης για 2η παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για την «Συντηρήσεις παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού υπαίθριων χώρων έτους 2020-2021» (Α.Μ. 36/20).
 1. Έγκριση για απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας (εντολή) σε Δικαστικό Επιμελητή για επιδόσεις εγγράφων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών».
 2. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.284,80 € στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου  Ελένης Κουτρουμάνη για την αποστολή αιρετών και υπαλλήλων από 14.10.2021 έως και 16.10.2021 στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή στην έκθεση «Beyond 4.0» και την απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου.
 3. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο (Ο.Τ.Ε. Α.Ε. κατά Δήμου Αγίας Παρασκευής).
 4. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο (Δ. Μπάτσου κατά Δήμου Αγίας Παρασκευής).
 5. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής που αφορά σε δαπάνες σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση 1 στύλου και 1 φωτιστικού σώματος στην οδό Κουβοπούλου.
 6. Λήψη απόφασης περί αιτήματος της Κράλλη – Αλκυόνης του Περικλή για τη συναίνεση, συνομολόγηση και αποδοχή της από 10-12-2019 με ΓΑΚ: 109333/2019 και ΕΑΚ : 2884/2019 αγωγή της κατά του Δήμου μας».