Παρανομίες Δήμων εντόπισε μετά από καταγγελίες ιδιωτών η ΕΑΔ

Κατόπιν καταγγελιών, κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το διάστημα από 28.2.2022 έως 22.6.2022, διενήργησε έλεγχο σε δήμους της Περιφέρειας, ως προς την τήρηση της νομιμότητας παροχής υπηρεσιών ανθοστολισμού κατά τις τελετές κηδειών ή μνημόσυνων, που λαμβάνουν χώρα στους ιερούς ναούς των οικείων δημοτικών κοιμητηρίων με παράλληλο αποκλεισμό των ιδιωτών παρόχων αντίστοιχων υπηρεσιών.

Ευρήματα κατά τον επιτόπιο έλεγχο:

Διαπιστώθηκε ότι η παροχή υπηρεσιών ανθοστολισμού σε συγκεκριμένο Δήμο δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ και κατ’ επέκταση των κοινωφελών τους επιχειρήσεων, δεν έχει κοινωφελή χαρακτήρα και προσιδιάζει με εμπορική πράξη. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να ασκείται από την κοινωφελή επιχείρηση. 

Επιπλέον, αν και η παροχή υπηρεσιών ανθοστολισμού είχε απαλειφθεί από τους σκοπούς της επιχείρησης από το 2008 εν τούτοις, ο συγκεκριμένος δήμος συνέχισε την κατ’ αποκλειστικότητα παροχή υπηρεσιών ανθοστολισμού κατά παράβαση του Κανονισμού του Κοιμητηρίου, σε τέτοιο βαθμό που να συνιστά οιονεί νομικό μονοπώλιο ως προς την εν λόγω δραστηριότητα σε βάρος των τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων. 

Τα τέλη ή δικαιώματα από τελετές που προέρχονται από το κοιμητήριο, αποτελούν έσοδο για τη συντήρηση αυτού και όχι για την κάλυψη των υποχρεώσεων λειτουργίας του δήμου ή των δημοτικών επιχειρήσεων.

Προτάθηκε η παύση των δραστηριοτήτων της δημοτικής επιχείρησης στον εν λόγω τομέα.

Δεν αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες, καθώς ο νυν Πρόεδρος δεν είναι αιρετός, ενώ ο απελθών Πρόεδρος δεν έχει επανεκλεγεί ως δημοτικός σύμβουλος.  

Έτερος δήμος ο οποίος ομοίως δραστηριοποιείτο σε μη προβλεπόμενο από τις συστατικές του διατάξεις σκοπό (ήτοι στον τομέα του ανθοστολισμού κατά τις τελετές κηδειών ή μνημόσυνων που λαμβάνουν χώρα στον ιερό ναό των κοιμητηρίων του) συμμορφώθηκε πλήρως με τις κείμενες διατάξεις καθώς η Γενική Συνέλευση της επιχείρησης τροποποίησε, μεσούντος του ελέγχου, το Καταστατικό της απαλείφοντας την αρμοδιότητα του ανθοστολισμού από τους σκοπούς της.