Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σε live μετάδοση από το “Local TV”

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 24-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση προμελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  2. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.237/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση της μελέτης: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας μέσω εξυγίανης οδοφωτισμού» (Α.Μ. 63/2022), λόγω της 1ης τροποποίησης (ΑΔΑ: 9ΟΩΙ46ΜΤΛ6-ΝΕΟ) της πρόσκλησης στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «Sub 2-16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  Next Generation EU.
  3. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού για το

 έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ».

                                                                    Αγία Παρασκευή 20-10-2022                                                               

                                                                      Ο Πρόεδρος-Δήμαρχος

     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ