Επιστολή του Κ.Κουβόπουλου πρός τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ                                                                              Αγία Παρασκευή 13-3-2014
«ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΗ>

ΠΡΟΣ :

Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αγίας Παρασκευής
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΣΧΕΤ: 1.- Η από 6 Μαρτίου 2014 κοινή επιστολή προς εσάς .

2.- Η από 11 Μαρτίου 2014 δική μου προς εσάς

ΚΟΙΝ : 1.- Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριε Πρόεδρε

Σε συνέχεια των δυο ως άνω επιστολών μου , σας γνωρίζω εκ νέου ότι :

Στίς 11 Νοεμβρίου 2013 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας , προκειμένου να αποφασίσει επί του εξής θέματος : <<Ανάκληση ή μη της υπ’ αριθ. 351/2007 αποφάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλων των Διοικητικών Πράξεων που εκδόθησαν βάση αυτής εντός του Κτήματος Σιστοβάρη …>> . Κατά την διάρκεια της συζητήσεως του θέματος , μετά από ανταλλαγή απόψεων και αφού ελήφθησαν σοβαρώς υπ’ όψιν , εκτός όλων των άλλων κατατεθέντων στοιχείων και :

Α) Η υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 38149/4-10-2013 επιστολή μου δια της οποίας κατέθεσα με αυτήν συνημμένως :

α) Η υπ’ αριθ. 3546/20-1-2012 Απόφαση του Θ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η οποία στις σελίδες 123 και 124 αυτής επί λέξει εκτός των άλλων αναφέρει ότι :Kouvopoulos-K_1

<<…Επίσης και ενώ στην αρχή ο μοναδικός πλέον κληροδόχος Αθανάσιος Σιστοβάρης …παραχώρησε όλα τα δικαιώματά του στην εταιρεία με την επωνυμία <<ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.>> και παρέδωσε σε αυτήν την νομή και κατοχή του ως άνω κληροδοτηθέντος ακινήτου , η οποία προέβη σε οικοδομικές εργασίες μεταξύ των οποίων και την ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ του ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ , αλλοιώνοντας την μορφήν του πράξη που εκφεύγει της τακτικής διαχείρισης αυτού την οποίαν και μόνο , σύμφωνα με το περιεχόμενο της ως άνω ιδιόγραφης διαθήκης σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1936/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών είχε δικαίωμα να ασκεί στο ανωτέρω κληροδοτηθέν ακίνητο τόσον ο μοναδικός κληρονόμος αυτού , όσο και κοι έλκοντες από αυτόν δικαιώματα …>>

β) Η υπ’ αριθ. 6798/2012 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών Α΄ Τριμελούς Πλημμελημάτων καθώς και

γ) Η υπ’ αριθ. 406/2013 Απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου , από τις οποίες προκύπτει ότι η ως άνω Απόφαση του Θ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ΔΕΝ ΑΝΕΤΡΑΠΗ , ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ , αλλά έχει πλέον καταστή ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ .

Β) Η υπ’ αριθ. 40337/18-10-2013 Πρωτ. Επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου με την οποίαν διαβιβάσθηκε ΣΧΕΔΙΟ της υπ’ αριθ. 6060/7-10-2013 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Αθηνών στης οποίας στο σκεπτικό αυτής εκτός των άλλων αναφέρεται ότι :
<<…οι υλικές πράξεις της κατεδάφισης ή ανεγέρσεως και επεκτάσεως κτίσματος επί του ακινήτου εκφεύγουν της τακτικής διαχειρίσεως που δικαιούται ο προκληροδόχος Αθανάσιος Σιστοβάρης να ασκεί στο κληροδοτηθέν ακίνητο Σιστοβάρη …>> και

Γ) Η υπ’ αριθ. 42920/7-11-2013 Εισήγηση του Κ. Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τω εν θέματι αντικείμενο και στην οποίαν εκτός των άλλων επί λέξει αναφέρει εισηγούμενος στην Επιτροπή ότι :

<<…Μετά και τις απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας , συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 80 παρ.6 του Ν. 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α’ /07-06-2010) για ανάκληση της 351/2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλων των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί εντός του κτήματος Σιστοβάρη με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής …>>

Μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , όπως σας είναι γνωστόν , έκρινε ότι λόγω της ιδιαιτέρας σοβαρότητας του θέματος , να ενεργοποιηθεί το άρθρο 73 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 και να παραπέμψει στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη της σχετικής αποφάσεως . Και όντως η Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 16/2013 Απόφασή της παρέπεμψε το θέμα για λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Κύριε Πρόεδρε

Κατόπιν όλων των ως άνω αναφερομένων και

ΕΠΕΙΔΗ έκτοτε παρήλθε χρονικό διάστημα ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) μηνών περίπου , χωρίς εντελώς απαραδέκτως και παρατύπως για να μην πούμε παρανόμως ο κ. Δήμαρχος για λόγους τους οποίους ο ίδιος γνωρίζει , να υλοποιήσει την υπ’ αριθ. 16/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

ΕΠΕΙΔΗ θεωρώ απαράδεκτο αλλά και προφανώς παράνομο να μην υλοποιούνται ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ και ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ Αποφάσεις των Ποινικών και Αστικών Δικαστηρίων

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 , θα έπρεπε ήδη να έχετε φέρει το θέμα μετά την παραπομπήν του από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη της σχετικής αποφάσεως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη της όποιας αποφάσεως

ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Όπως συμφώνως και των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 4 του ισχύοντος Κανονισμού του Δημοτικού μας Συμβουλίου και λόγω της ιδιαιτέρας σοβαρότητας του θέματος , όπως άλλωστε το γεγονός αυτό επικαλέσθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , φέρεται στην προσεχή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , εάν είναι δυνατόν μοναδικό θέμα και αν όχι , σαν πρώτο θέμα :

<< Ανάκληση της υπ’ αριθ. 351/2007 αποφάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής , δια της οποίας χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας (προέγκριση) των καταστημάτων , ως επίσης και όλων των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί εντός του κτήματος Σιστοβάρη με απόφαση είτε του κ. Δημάρχου όπως η υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 36679/31-12-2008 άδεια λειτουργίας καταστήματος , η υπ’ αριθ. 36680/31-12-2008 Πρωτοκόλλου , άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής και η υπ’ αριθ. 46509/21-12-2011, άδεια χρήσης μουσικών οργάνων , είτε της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής >>.

Κύριε Πρόεδρε

Επανερχόμενος και πάλι όπως πολύ καλά γνωρίζετε πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67παρ. 7 του Ν. 3852/2010 θα έπρεπε ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΑ να έχετε φέρει το εν λόγω θέμα προς λήψη σχετικής αποφάσεως από το Δημοτικό Συμβούλιο , με δεδομένο ότι έχει προταθεί από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και όχι να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πλέον των ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) μηνών και η υπόθεση να έχει τουλάχιστον αποσιωποιηθεί , κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων .

Τέλος , ΑΠΑΙΤΩ ΑΠΑΡΕΓΚΛΗΤΩΣ την ΠΑΡΟΥΣΙΑ της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κ. ΜΠΑΤΣΟΥ Δήμητρας στην καθορισθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , όπου θα συζητηθεί το αιτούμενο και προταθέν από εμέ θέμα , προκειμένου να καταγραφούν και οι απόψεις επί του θέματος αυτού , της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας , για τα περαιτέρω νόμιμα . Θεωρώ αδιανόητο σε ένα τόσο ΣΟΒΑΡΟ για την Πόλη μας θέμα και ΝΟΜΙΚΟ συγχρόνως την ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΠΟΥΣΙΑ της Νομικής Υπηρεσίας , που είναι πιθανόν να αποφέρει την ακυρότητα της όποιας απόφασης λάβουμε , χωρίς την παρουσία της .

Με τιμή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr

Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook