ΟΤΑ: Οι νέες διατάξεις στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Εγκύκλιος)

Εγκύκλιο στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και τα Νομικά τους Πρόσωπα, δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, απέστειλε χθες ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να ενημερώσει ότι με τις διατάξεις του ν.4700/2020ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα ελέγχου των συμβάσεων που συνάπτουν οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο AIRETOS είχε παρουσιάσει τις σχετικές ρυθμίσεις την 18η Ιουνίου, άμεσα μετά την κατάθεσή τους.

Στην αριθμ. 43024/9.7.20 Εγκύκλιο λοιπόν, το ΥΠΕΣ σημειώνει τα εξής:

I]Στο Κεφάλαιο 53 “Διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου”, στο άρθρο 324 “Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο” παρ. 1 και 2, προβλέφθηκαν τα ακόλουθα: Πλέον των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και οι συμβάσεις αγοράς ακινήτων, που συνάπτουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά τους Πρόσωπα, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α , υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο νομιμότητας πριν από την σύναψή τους από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ομοίως και οι αντίστοιχες συμβάσεις, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 300.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και μέχρι το όριο του 1.000.000,00 €, υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο νομιμότητας πριν από την σύναψή τους από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των Υπηρεσιών ή των Φορέων αυτών.

II] Με το άρθρο 327 “συνέπειες της μη άσκησης του προσυμβατικού ελέγχου”, προβλέπεται ότι αν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος που προβλέπεται στις παρ. 1 έως 3 τους άρθρου 324 του εν λόγω νόμου, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη.

III] Με το άρθρο 346“Ρυθμίσεις για τους ελέγχους σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπά ΝΠΔΔ”, προβλέπεται ότι από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Κοινωφελών Επιχειρήσεων, των Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης και των Δημοτικών Ανωνύμων Εταιρειών του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων. Ο έλεγχος αυτός είναι ετήσιος και δειγματοληπτικός και ελέγχονται ιδίως, μεταξύ άλλων και η νόμιμη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ανωτέρω Φορέων.