“Νέα Αρχή”: Πρωταθλητές στις απευθείας αναθέσεις

Ρίχνουμε φως στο σκοτεινό πεδίο των απευθείας αναθέσεων του Δήμου μας.

Παρά τις πολλές σχετικές προφορικές ερωτήσεις που έχουμε διατυπώσει στις συνεδριάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου για τις απευθείας αναθέσεις του Δήμου που κατά συρροή προωθούνται από την παρούσα Διοίκηση, δεν έχουμε λάβει καμία συγκεκριμένη απάντηση, ενώ παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις είναι εμφανής η παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Παρακολουθούμε συνεχείς αναμορφώσεις προϋπολογισμού, εκατοντάδες εγγραφές νέων άρθρων εξόδων, κατατμημένες δαπάνες στο όριο της απευθείας ανάθεσης και φυσικά ανύπαρκτες εκπτώσεις και υπερκοστολογημένες υπηρεσίες και προμήθειες.

Διαβεβαιώνουμε τους δημότες ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες του θεσμικού μας ρόλου ελέγχου της Διοίκησης  και ενεργοποίησης όλων των ελεγκτικών μηχανισμών της Δημόσιας Διοίκησης για να σταματήσει αυτό το θλιβερό φαινόμενο που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και απειλεί τα οικονομικά του  Δήμου μας.

Αγία Παρασκευή 13/7/2020

    ΠΡΟΣ                   ΚΟΙΝ    Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/νση  Καθαριότητας- Διαχείρισης Απορριμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής  
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Αιγαίου Πελάγους 80Α
Γενικό Γραμματέα Δήμου Αγίας Παρασκευής
   

Θέμα:Χορήγηση Στοιχείων Απευθείας Αναθέσεων

Σχετ:α.Ν. 3463/2006‘’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ A’ 114).

β.    Ν. 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ (ΦΕΚ Α’ 89).

γ.    N. 4013/2011 ‘’Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 204).

δ.    Ν. 4270/2014 ‘’Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.’’ (ΦΕΚ Α’ 143).

ε.     Π.Δ. 80/2016 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες’’ (ΦΕΚ Α’ 145).

στ. Ν. 4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ (ΦΕΚ Α’ 147).

ζ.     ΠΝΠ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020).

η.    ΠΝΠ ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (ΦΕΚ Α’ 64/14-3-2020).

θ.    Υπ’ αριθ. πρωτ. 29/12-3-2020 έγγραφο Γρ. Προέδρου Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ. ‘’Διευκρινίσεις σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωναϊού COVID 19’’(ΑΔΑ:ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1).

ι.     Υπ’ αριθ. πρωτ. 18779/17-3-2020 εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών‘’Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των από 11-3-2020 και 14-3-2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ (ΑΔΑ: Ω7Ι446ΜΤΛ6-1ΞΙ) – Υπ’ αριθ. πρωτ. 29/12-3-2020 Γνωστοποίηση του Γρ. Προέδρου του  εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ).

Δεδομένου ότι μετά από σχετικές προφορικές ερωτήσεις που έχω διατυπώσει στις συνεδριάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου για τις απευθείας αναθέσεις του Δήμου που κατά συρροή προωθούνται από την παρούσα Διοίκηση, δεν έχω λάβει καμία συγκεκριμένη απάντηση, ενώ παράλληλα υπάρχει πλήθος ενδείξεων παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας, παρακαλώ όπως μου χορηγηθούν αναλυτικά για όλες τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και εργασιών από 1/9/2019 μέχρι σήμερα τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Αναλυτική κατάσταση αυτών.
 2. Εσωτερική αλληλογραφία με την καθ’ ύλη αρμόδια διεύθυνση, που να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα.
 3. Τα σχετικά έγγραφα σύνταξης και καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογιστικών στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και η έγκριση αυτών.
 4. Την υποβολή των πρωτογενών αιτημάτων.
 5. Τα τεκμηριωμένα αιτήματα του διατάκτη για έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
 6. Αποφάσεις Α.Α.Υ, εγκρίσεις Ο.Ε., αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και καταχωρήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ.
 7. Αποφάσεις Δημάρχου διενέργειας απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, στην περίπτωση που η φύση της δαπάνης απαιτεί.
 8. Παραστατικά υποβολής προσφοράς/ών και αξιολόγηση αυτών.
 9. Έγγραφα συμβάσεων με τα συνημμένα παραστατικά .
 10. Σχετικά πρακτικά (τεχνικής αξιολόγησης, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, κλπ).
 11. Τα απαραίτητα παραστατικά σχετικά με πληρωμές, πρόοδο υλοποίησης αναθέσεων, παραγόμενο έργο υπηρεσιών-εργασιών και παράδοση υλικών, παραλαβή έργου/ υπηρεσιών/ υλικών.
 12. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με την υλοποίηση των συμβάσεων απευθείας αναθέσεων.
 Γεώργιος Οικονόμου Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής δημοτικής Παράταξης
Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή