Το Δημαρχείο στη σφαίρα της φαντασίας ..Της Παρασκευής Ζορμπά

ΤΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ;;;;; ΚΑΠΟΤΕ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ…

Ο Ιανουάριος του 2019 φεύγει προετοιμάζοντας όμως όλους τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής για μια δύσκολη πραγματικότητα σε ότι αφορά την εξέλιξη των μεγάλων έργων στην πόλη και συγκεκριμένα αυτό του νέου δημαρχείου!!! 

            Ο πολιτικός κίνδυνος των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαϊου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην πραγματικότητα, σε όλη την διάρκεια  των προηγούμενων χρόνων για την ωρίμανση των μελετών του νέου δημαρχείου με διαφορετικές διοικήσεις, δεν υπήρξε επί της ουσίας ποτέ γνήσιο ενδιαφέρον της σημερινής δημοτικής αρχής και συγκεκριμένα του ίδιου του δημάρχου στο να κατασκευαστεί δημαρχείο στην πόλη, αποτελούν σήμερα τους κυριότερους λόγους για αυτή την ματαίωση.

          Γιατί??? Μα πάρα πολύ απλά ο διαγωνισμός και η κατακύρωση του με “προσωρινό ανάδοχο” καθυστέρησε – τουλάχιστον – έναν χρόνο. Η απόφαση να ξεκινήσει ο “περιβόητος” διαγωνισμός τον Αύγουστο του 2018, την στιγμή που η εξεύρεση της χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής είχε οριστικοποιηθεί τουλάχιστον έναν χρόνο νωρίτερα,  έθεσε εξ’ ορισμού το έργο σε διακινδύνευση.

          Με μεγάλη ψυχραιμία παρατηρώντας τι έχει προηγηθεί από τον Αύγουστο του 2018 και τι θα επακολουθήσει στην διαδικασία του διαγωνισμού θα κατανοήσουμε τους θεατρινισμούς της σημερινής δημοτικής αρχής που πρόκειται να ακολουθήσουν στο πλαίσιο της προεκλογικής της εκστρατείας.

          Έχει λοιπόν ολοκληρωθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων, ενώ αρχές του Δεκέμβρη (όπως δήλωσε ο Δήμαρχος) έγινε η κατακύρωση για τον “προσωρινό ανάδοχο” και  όπως ορίζει ο νόμος, η αναθέτουσα αρχή που είναι η Περιφέρεια Αττικής, τον προσκαλέσεσε να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του για έλεγχο.

          Από την φάση αυτή η οποία με βάση τον νόμο διαρκεί από δέκα (10) ημέρες και όχι μεγαλύτερη των είκοσι (20), μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία νεώτερη ενημέρωση στο αν τελικά ο “προσωρινός ανάδοχος” υπέβαλε τα δικαιολογητικά του και φυσικά αν το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης έχει διαπιστώσει ελλείψεις.

            Σκεπτόμενη μόνο το πολύ καλό σενάριο και το γεγονός ότι μεσολάβησαν οι γιορτές των Χριστουγέννων και ως εκ τούτου τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν από τον “προσωρινό ανάδοχο” τελικά τον Ιανουάριο του 2019, η συνέχεια έχει ακριβώς ώς εξής:

            Αν… δηλαδή το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης δεν έχει διαπιστώσει ελλείψεις στα δικαιολογητικά του “προσωρινού αναδόχου”. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί με την σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε την κατακύρωση της σύμβασης. 

          Συνεπώς μέσα στον Φεβρουάριο τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και ο φάκελος του έργου θα πρέπει να διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον περίφημο προσυμβατικό έλεγχο.

            Σε αυτό την φάση του διαγωνισμού θα πρέπει να τονίσω ότι μια  “εξωτερική” παρέμβαση ενός υψηλά ιστάμενου προσώπου –  δηλαδή του Δημάρχου – είναι βέβαιο ότι θα στρεβλώσει την ήδη πάσχουσα διαδικασία του διαγωνισμού και θα είναι βέβαιο ότι η παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση ή σε καθυστέρηση ενός ακόμη έτους. Οι προσυμβατικοί έλεγοι στο Ελεγκτικό Συνέδριο διαρκούν από έναν μήνα έως…..

          Συνεχίζω όμως με το καλό σενάριο – όπως έχω ήδη θεωρήσει – και την επιστροφή του φακέλου του διαγωνισμού αρχές Μαρτίου (έναν μήνα δηλαδή) από το Ελεγκτικό Συνέδριο προς την Αναθέτουσα Αρχή δηλαδή την Περιφέρεια Αττικής (αρχές Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου).

          Η Περιφέρεια Αττικής θα καλέσει εκ νέου τον ανάδοχο να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα ίδια δικαιολογητικά που είχε υποβάλει τον Ιανουάριο. Τα δικαιολογητικά πρίν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να είναι με πρόσφατες ημερομηνίες.

          Προφανώς θα επαναλειφθεί η ίδια διαδικασία που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο – Ιανουάριο (2 μήνες) σε ότι αφορά δηλαδή στην υποβολή, στον έλεγχο και στην σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και την έγκριση του. Τότε και μόνο τότε καλείται ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης και φυσικά αφού πρώτα εκείνος εκδόσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα πρέπει να ελεγχθεί ως προς την γνησιότητα της. Με αυτή την εξέλιξη η σύμβαση θα υπογραφεί από τα μέσα Απριλίου και μετά.

            Το καλό σενάριο ωστόσο κρύβει και δύο κρίσιμες ημερομηνίες………

          Είναι η ημερομηνία των αυτοδιοικητικών εκλογών που προφανώς δεσμεύει την δυνατότητα υπογραφής των όποιων συμβάσεων και η πιο κρίσιμη ακόμη, η  ημερομηνία κατά την οποία  λήγει η ισχύς της προσφοράς του αναδόχου. Το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε ο ανάδοχος δεν είναι για πάντα αλλά μέχρι και εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία της Δημοπρασίας με επιπλέον 30 ημέρες (3 Αυγούστου 2018 – 3 Μαίου 2019).

          Ωστόσο η αναθέτουσα αρχή μπορεί πρίν την λήξη της προσφοράς να ζητήσει από τον προσφέροντα να παρατείνει την λήξη της ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής του, κάτι το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πρίν τις 3 Μαίου, που είναι η ημερομηνία στην οποία αναφέρομαι.

          Αλλά τον Μάϊο η Περιφερειάρχης Αττικής θα είναι στο αποκορύφωμα της προεκλογικής εκστρατείας της και θεωρώ πώς το τελευταίο που θα την απασχολεί εκείνη την περίοδο θα είναι το δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής.

          Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία ημερομηνιών, ο διαγωνισμός θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, έτσι ώστε στο τέλος του 2018 να είχε τελικά υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση.

          Προκειμένου να συνεχίσει η αναθέτουσα αρχή να την ενδιαφέρει το υπό ανάθεση αντικείμενο, είτε λίγο πριν τις εκλογές είτε λίγο μετά, η σημερινή δημοτική αρχή οφείλει να μην “μοιράζει” υποσχέσεις όπου βρεθεί και όπου σταθεί γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα παραπάνω όπως γνωρίζει και το κακό σενάριο στην περίπτωση που σήμερα τα δικαιολογητικά του “προσωρινού αναδόχου” παρουσιάζουν ελλείψεις και ανακρίβειες.

Παρασκευή Ζορμπά

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Συντονίστρια Επιτροπής Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων

“Αγία Παρασκευή η Πόλη μας”