Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/10

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 13.10.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. με θέματα:

  1. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΟ Ο.Τ. 328 συνολικού προϋπολογισμού 1.570.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  2. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων.
  3. Προϋποθέσεις για ένταξη στα προγράμματα και στις κοινωνικές δομές του   Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2020 μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τον ανοιχτό Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 238.018,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
  5. Ορισμός κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και του ΝΠΔΔ  «Παιδικοί Σταθμοί» για την Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5034939 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
  6. Απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Σίμου Σίμου, σε απόδοση ποσού  2.337,65€,  που αφορά «Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ» του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

                                                          Αγία Παρασκευή  09-10-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ